M A X M A R A

Naša glavna motivacija je pružiti prvoklasnu uslugu svim našim klijentima na vrijeme i u okviru budžeta koristeći naše vrhunske koncepte dizajna i inženjering.

Kontakt

+387 51 355 120

info@maxmaradoo.com

Showroom

Njegoševa 109,
78 000 Banja Luka

Fasadni sistemi

Neograničene mogućnosti

Staklene fasade


Stakleno-aluminijske fasade neizbježan su element u suvremenoj arhitekturi. Tijekom godina, razvojem sustava stakleno-aluminijskih fasada, omogućena je izvedba nevjerojatnih i zadivljujućih fasada.
Stakleno-aluminijske fasade sastoje se od nosive aluminijske podkonstrukcije, koja se izrađuje od aluminijskih fasadnih profila, a ispunu čini najčešće IZO staklo.

Kontinuirane fasade


Kontinuirane (klasične) fasade su sistem fasada kod kojih su sa vanjske strane vidljivi aluminijumski pokrivni profili koji prate aluminijumski raster fasade. Serije aluminijumskih profila koje se upotrebljavaju za izradu kontinuiranih fasada su širine 50 ili 60 mm. Dubina profila zavisi od statičkih zahtjeva kao što su visina i raster fasade, udari vjetra, itd. Prostor između profila zovemo „polja“ koja mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog ili fizikalnog svojstva građevine.
Fasada ima termički prekid van profila, tj. sa vanjske strane aluminijumskog profila (između stakala) se ugrađuje poliamidni profil. Na poliamidni profil se montira aluminijumski profil sa zaptivkama, a na njega završni poklopac (pokrivni profil) koji je plastificiran u neku od boja po RAL karti ili eliksiran u prirodnioj boji aluminijuma. Različitim izvedbama završnog poklopca (dublji ili plići), možemo naglasiti horizontalni ili vertikalni smijer na površini objekta, tj. istaknuti njegovu visinu ili širinu. Najčešće se po vertikali montira izraženiji (dublji) poklopac, a po horizontali plići. U fasade možemo ugraditi prozore koji se otvaraju oko gornje ili donje horizontalne ose, otklopno nagibne, kao i vrata iz kompatibilnih serija profila.
Prednosti ovog tipa fasade su: jednostavnost, odlična izolaciona svojstva (toplotna, zvučna), dobro zaptivanje, klasično otvaranje i jednostavno održavanje.
Nedostatak ovog rješenja je spoljašnja vizuelna razlika pokretnih od fiksnih dijelova, ali upravo ovaj detalj može se iskoristiti prilikom dizajniranja fasade. Serijama profila kontinuirane fasade možemo riješiti sve spojeve fasada i krovova, uglove, nagibe, krovne konstrukcije itd. Montaža ostakljenih aluminijskih kontinuiranih fasada moguća je na čeličnu podkonstrukciju, betonske konstrukcije i sl.

Ventilirane fasade


Ventilirane fasade su dobile naziv zbog ventilirajućeg sloja odnosno sloja vazduha (širina unutrašnjeg vazdušnog prostora je minimalno 30 mm) između izolacionog materijala i spoljašnjeg, dekorativnog sloja.
U ljetnim danima kada dolazi do zagrijavanja spoljašnjeg zaštitnog zida mijenja se gustoća i temperatura unutrašnjeg vazdušnog sloja u šupljini u odnosu na vazduh okoline. Tako zagrijan unutrašnji vazduh stvara “efekat dimnjaka” i kreće na gore i kroz ventilacione otvore izlazi napolje. Na taj način se smanjuje zagrijavanje objekta stalnim kretanjem vazduha odozdo prema gore. Zimi nema ovog efekta, jer u nedostatku jačeg zagrijavanja spoljašnje obloge, temperatura vazduha okoline i vazduha unutar ventilirajućeg prostora imaju približno istu temperaturu i gustoću, tako da nema značajnijeg kretanja vazduha.
Danas su ventilirajuće fasade jedan od najčešćih načina oblaganja spoljašnjih zidova poslovnih objekata jer imaju veoma moderan dizajn i pružaju jednu od najboljih termo-izolacija. Princip ventilisane fasade ostaje isti bez obzira da li je spoljašnja obloga od lakih ili teških elemenata. Način kačenja zavisi od arhitektonskog rješenja i tehničkih uslova.

Strukturalne fasade


Staklene fasade koje se odlikuju time što se na fasadi ne vide aluminijumski profili, već samo staklo, tako da fasada ima izgled kontinuirane staklene ploče nazivaju se strukturalne. Fasada se izvodi tehnikom lijepljnja kaljenog stakla na aluminijske profile specijalnim dvokomponentnim ljepilom koje u ovom slučalu preuzima glavnu konstruktivnu funkciju. Tako izvedene staklene fasade odlikuju se modernim i atraktivnim izgledom.
Izgled na fasadi je potpuno isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih delova fasade. Otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne ose prema van (od objekta). Serije profila za aluminijsku ostakljenu strukturalnu fasadu su iste kao i za kontinuiranu fasadu, osim što se ne koristi vanjski podprofil i pokrivni profil (poklopac).
Fasade se ostakljuju termoizolacionim staklima kod kojih spoljašnje staklo obavezno mora biti kaljeno ili lamistal, kako bi se izbjegle eventualne nesreće usled loma stakla.

Viseće fasade


Ova fasada je multifunkcionalan sistem, koji u brojnim geometrijskim oblicima završnih pokrivnih aluminijskih profila daje proizvod posebne kreativnosti, a ekonomičnost, jednostavnost, odlična izolaciona svojstva (toplotna, vodena i zvučna) su karakteristike koje daju poseban kvalitet. Ostakljenje kompletne fasade vrši se dvoslojnim ili troslojnim reflektujućim staklom, a u parapetu takođe sa reflektujućim staklom koje se dodatno obrađuje kaljenjem i kombinuje sa termoizolacionim aluminijumskim panelom.
Ovaj model fasade ima mogućnost ugradnje prozora čije je otvaranje prema vani oko gornje ose do 30 stepeni. Prednost ovog sistema fasade je mogućnost kombinacije (uklapanja) sa većina profilnih sistema prozora i vrata.
Pogledom sa vanjske strane vidljivi su aluminijumski pokrivni profili širine 50mm. Raspored tih profila je po vertikali izraženiji u odnosu na horizontalu, tako da sačinjavaju pravougaone oblike čija je površina ispunjena staklenim plohama. Veličina tih pravougaonika zavisi od konstrukcije koja je fiksirana preko nosača za sam objekat. Profili konstrukcije su sa prekinutim termičkim mostom. Vertikale i horizontale povezane su spojnicama koje obezbjeđuju vertikalnu i horizontalnu dolataciju, odnosno veličinu pravougaonih oblika vidljivih s vanjske strane.

Polustrukturalne fasade


Pri projektovanju staklenih fasada tendencija je da aluminijumski profili budu što manje vidljivi, a staklene površine što veće. Zato se elementi noseće konstrukcije skrivaju iza stakla. Fasade na kojima dominira staklo, a aluminijumski profili su vidljivi samo sa svojom minimalnom širinom (15-20 mm) po obodu staklenih polja od kojih je fasada sastavljena nazivamo polustrukturalne. Taj efekat se postiže tako što se staklo ugrađuje u aluminijumske okvire koji se onda ugrađuju u željene rastere. Ovim se dobija sigurna konstrukcija jer je staklo ugrađeno u aluminijumski ram, koji preuzima glavnu konstruktivnu funkciju.
Ako je nijansa boje aluminijumskog rama približna boji stakla, postiže se kompaktnost, tj. teže se uočavaju aluminijumski ramovi, a staklo je dominantno. Elementi fasade, koji se otvaraju, kod ovog tipa fasade ne razlikuju se od njenih ostalih dijelova, iako se i to može postići. U ovaj tip fasade možemo ugraditi samo prozore koji se otvaraju prema van obrćući se oko gornje horizontalne ose.
Kod ovakvog tipa fasada uobičajena je upotreba termo izolacionog stakla koje sadrži reflektujuće ili parsol efekte (u boji). Kada je staklo izloženo direktnom djelovanju sunčevih zraka, preporučujemo termo izolaciono staklo punjeno argonom koje je otporno na zagrijavanje.

Kompozitne fasade


Ovo je sistem fasade u kome se zatvorenim zidanim dijelovima objekta daje Hi-Tech izgled. Na zidove objekta se prvo postavlja aluminijumska konstrukcija i izolacija od kamene vune.
Na osnovnu konstrukciju se vješaju kasetirane ploče kompozitnih panela, izrađene od dva aluminijumska lima, čije je jezgro ispunjeno plastičnom masom. Debljina kompozitnih panela je standardna i iznosi 4mm, a po zahtjevu može biti i od 6mm.
Veličina i boja kaseta namjenski se izrađuje za svaki objekat zasebno, prema zahtjevima kupca.

UP